Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Bilgilendirme
Kişisel veriler, Proteam tarafından işbu Aydınlatma Metni kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ikincil düzenlemeleri ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin sair mevzuata uygun olarak işlenmektedir. KVKK uyarınca kişisel veriler, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Proteam ağı bünyesindeki şirketler tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verileriniz ve kişisel verilerinizin işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi, söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız ve haklarınızı kullanmanız için iletişim yolları aşağıda yer almaktadır. ProTeam HR İnsan kaynakları İş-kur Özel istihdam Bürosunun Geçici iş ilişkisi Kurma Yetki Belgesi çerçevesinde, 4857 sayili is kanunu ve ilgili mevzuat geregince isletmelerin ihtiyaç duydugu alanlarda dönemsel, proje bazli , mavi yaka , garson hizmeti sağlamaktadır.

A- ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİLERİMİZ
A.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR? İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilecektir: Kimlik Bilgileri: Ad soyad, doğum tarihi, İletişim Bilgileri: Adres bilgisi, e-posta adresi, telefon numarası, İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adres bilgileri, kullanıcı adı ve şifresi, log bilgileri, internet giriş çıkış kayıt bilgileri, trafik bilgisi,

A.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir; İşe alım ve insan kaynakları süreçlerinin uygun şekilde icrası ve yürütülmesi İş ilişkilerine ilişkin süreçlerin icrası ve yürütülmesi Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası, Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, Etkinlik ve eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Etik kurallarının yönetilmesi, Eski çalışan ağının oluşturulması ve yönetimi, Sirküler ya da bültenlerin duyurulması, Pazarlama ve satış faaliyetlerinin yönetimi: Müşteri memnuniyeti ve/veya tecrübesine yönelik aktivitelerin planlanması ve/veya icrası, kampanya ve/veya promosyon ve/veya tanıtım süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti ve/veya değerlendirilmesi, Kişiye özel pazarlama (segmentasyon ve profilleme dahil) ve/veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası, dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası, dijital ve/veya diğer mecralarda müşteri kazanım ve/veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması ve/veya icrası, pazarlama amacıyla veri analitiği ve/veya veri zenginleştirme çalışmalarının planlanması ve/veya icrası, şirketinizce sunulan diğer ürünlerle ilgili çapraz satış aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, ürün ve hizmetlerin satış ve/veya pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, çekiliş/yarışma/anket aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, Ana hissedarlarla olan denetim ve raporlama faaliyetlerinin planlanması veya icrası, analiz ve raporlama çalışmalarının yapılması, Müşteri, tedarikçi ve iş ortaklarımız ile ilişkilerimizin yönetilmesi, Şirketimize iletilen öneri, talep ve şikayetlerin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi. Şirketimizin iş süreçlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, Kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi, Finans ve muhasebe işlerinin takibi, Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi, Çalışan adayı olmanız halinde internet sitemiz üzerinden iş başvurusu yapılması halinde başvurunun değerlendirilmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 5651 Sayılı Kanun’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.

A.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin A.II. başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; resmi kurum ve kuruluşlar, ilişkili olduğumuz yurt içinde ve yurt dışındaki tedarikçilerimizle ve Proteam ağı bünyesindeki şirketler dolayısıyla yurt dışıyla paylaşılabilecektir.

A.IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ Kişisel verileriniz internet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden ya da üçüncü kişilerden sizlerin beyanı ile ya da çerez yoluyla elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç dahilinde Kanun’un 5, 8. ve 9. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. Açık rızanızın bulunması, Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

b- POTANSİYEL MÜŞTERİ/TEDARİKÇİLERİMİZ/İŞ ORTAKLARIMIZ b.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR? Proteam ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir; Kimlik Bilgileriniz: Ad soyad, doğum tarihi, doğum yeri. İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası, sosyal medya hesapları.

b.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI Kişisel verileriniz, Proteam ile ilişkiniz kapsamında ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir: İşe alım süreçlerinin yürütülmesi İş Kanunu ve sair mevzuat kapsamında verilen hizmetlerin yerine getirilmesi İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Hizmet ve ürünlere yönelik teklif sürecinin yürütülmesi, Tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi, Mevzuattan doğan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

B.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin C.II başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde yurt içindeki; ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde yurt içindeki adli makamlar veya kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilecektir.

B. IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEM Proteam ile ilişkiniz kapsamında, kişisel verilerinizi doğrudan sizlerden, tedarik hizmeti aldığımız ya da iş ortağı olunan firmadan ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

C- MÜŞTERİLERİMİZ
C.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR? Proteam ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir; C.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI Kişisel verileriniz, Proteam ile ilişkiniz kapsamında ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir: İşe alım süreçlerinin yürütülmesi İş Kanunu ve sair mevzuat kapsamında verilen hizmetlerin yerine getirilmesi Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, Hizmet tekliflerinin sunulması, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi Danışmanlık hizmeti verilmesi, Müşteri ilişkileri yönetimi kapsamında kutlama ve tebrik amaçlı mail veya hediye gönderimi Organizasyon ve etkinlik yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi, Seyahat ve konaklama süreçlerinin yürütülmesi, Müşteriler hedef kitlenin belirlenmesi ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi, Bordrolama/Bütçe raporlama süreci, Cari kart açılış formu sürecinin yürütülmesi, Hukuki süreçlerin yürütülmesi, Kara paranın aklanmasını önleme süreçlerinin yönetimi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

C. III. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına

D.II başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; resmi kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerimize, yurt içinde ve yurt dışındaki iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

C. IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ Kişisel verileriniz, Proteam ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, tedarikçilerimden, iş ortaklarımızdan, yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta araçları üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5, 6, 8. ve 9. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Açık rızanızın bulunması, Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Özel nitelikli kişisel verileriniz ise açık rızanızın bulunması hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

D- TEDARİKÇİ/ İŞ ORTAĞI YETKİLİLERİ D.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR? Proteam ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir; Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, anne baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, ehliyet bilgileri, medeni durum bilgisi, TCKN, pasaport numarası, vergi numarası, uyruk, anne ve baba adı, imza, İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası, Finans Bilgileriniz: Banka hesap ve kart bilgileri, fatura ve borç bilgisi, Hukuki İşlem Bilgileriniz: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Mesleki yeterliliğe ilişkin bilgiler.

D.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI Kişisel verileriniz, Proteam ile ilişkiniz kapsamında ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir: Mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, Cari hesabının açılması/değiştirilmesi ve kontrol edilmesi, Mevzuattan doğan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Hukuk, dava ve idari işlerinin yürütülmesi, Muhasebe süreçlerinin yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

D.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin E.II başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; resmi kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerimize, yurt içinde ve yurt dışındaki iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

D. IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ Kişisel verileriniz, Proteam ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, iş ortaklarımızdan, yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, sözleşmeler, elektronik posta gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5, 8. ve 9. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. Başta İş Kanunu, Türk Ticaret Kanun, Türk Borçlar Kanunu, SGK mevzuatı olmak üzere, Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

E. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ Bu Aydınlatma Metni’nin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Proteam ağı bünyesindeki şirketlere başvurarak, Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Kimlik Bilgileriniz: Adı soyadı, nüfus cüzdanı, TCKN, uyruk, medeni hal, doğum tarihi/ yeri bilgileri, İletişim Bilgileriniz: Adres, e-posta, cep telefonu bilgileri, Finans Bilgileriniz: Banka ve hesap bilgileri, bilanço bilgileri, fatura ve borç bilgisi, tahsilat riski bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri, Görsel Kayıt Verileriniz: Fotoğraf bilgisi, Müşteri İşlem Verileriniz: Sipariş ve talep bilgisi, Senet ve çek bilgileri, Mesleki Deneyim Verileriniz: Özgeçmiş, Risk Yönetimi Verileriniz: Ticari/teknik/idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler, Hukuki İşlem Verileriniz: Dava dosyasındaki veriler, Özel Nitelikli Verileri: Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar.

F. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle aşağıda yer verilen Proteam ağı bünyesindeki şirketlerimizin adreslerine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, Proteam ağı bünyesindeki şirketlerimizin aşağıda yer verilmiş olan kayıtlı elektronik posta (KEP) adreslerine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca Şirketler’e daha önce bildirilen ve teyit edilmiş olan ilgili şirket sistemlerindeki elektronik posta adreslerini kullanmak suretiyle elektronik posta adreslerine iletebilirsiniz.